Όροι Χρήσης

 

Ο παρών ιστότοπος www.eaee.gr ανήκει στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (εφεξής Ε.Α.Ε.Ε.), αποτελεί μέσο επικοινωνίας της με το κοινό μέσω διαδικτύου και διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτού.

Η Ε.Α.Ε.Ε. διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι γενικού χαρακτήρα, δεν αφορούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις ή πρόσωπα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως συμβουλή ή πρόταση ασφαλιστικού προϊόντος.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η εν γένει χρήση σελίδων/ υπηρεσιών του ιστότοπου της Ε.Α.Ε.Ε. συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου.

H E.A.E.E. δύναται να αναθεωρεί ή τροποποιεί για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους χρήσης, ενημερώνοντας το κοινό εγκαίρως σε εμφανές σημείο του ιστότοπου. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

Η Ε.Α.Ε.Ε. δύναται, χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί ή να επιφέρει προσθήκες ή να αφαιρεί σελίδες ή το περιεχόμενο του ιστότοπού της ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του σε κάθε περίπτωση που το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

Δικαιώματα διανοητικής ή πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου της Ε.Α.Ε.Ε. αποτελεί διανοητική της ιδιοκτησία και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του ιστότοπου, χωρίς την αναφορά της Ε.Α.Ε.Ε. ως πηγής.

Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της E.A.E.E. ως πηγής προέλευσής τους. Η εν λόγω χρήση δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν καταχωρισμένα σήματα της Ε.Α.Ε.Ε. και ανήκουν στην ίδια, εξαιρουμένων των σημάτων που ανήκουν στις εταιρίες-μέλη της ή ενδεχομένως σε τρίτους φορείς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των σημάτων της Ε.Α.Ε.Ε. χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.

Μεταβολή περιεχομένου

Το περιεχόμενο και γενικά οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της Ε.Α.Ε.Ε. μπορεί, κατά την ελεύθερή της κρίση, να υπόκεινται σε μεταβολές, χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση των χρηστών/ επισκεπτών.

Περιορισμός ευθύνης της Ε.Α.Ε.Ε. – Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Η Ε.Α.Ε.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, χρονική εγγύητητα ή καταλληλότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η Ε.Α.Ε.Ε., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου ή την πλοήγηση σε αυτόν.

Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπου της Ε.Α.Ε.Ε. αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική η οποία απορρέει από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέμβει στην εκάστοτε διαδικασία και να αποζημιώσει την Ε.Α.Ε.Ε. σε περίπτωση που κληθεί να καταβάλει αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη.

Επίσης, η Ε.Α.Ε.Ε. δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά του επισκέπτη/ χρήστη ή τρίτου, οφειλόμενη είτε σε χρήση/ αντιγραφή/ φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες από τρίτους παρεμβάσεις σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Το κόστος διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η Ε.Α.Ε.Ε..

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων

Η παραπομπή σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από συνδέσμους (links/ hyperlinks), γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας, οι δε δικτυακοί τόποι στους οποίους γίνεται παραπομπή υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Η εμφάνιση των συνδέσμων στον ιστότοπο της Ε.Α.Ε.Ε. δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Ε.Α.Ε.Ε. η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών που ενυπάρχουν σε αυτούς.

Συμπεριφορά χρηστών

Οι χρήστες του ιστότοπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του ιστότοπου της Ε.Α.Ε.Ε. υπόκειται στους κατωτέρω όρους καθώς και στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Ε.Α.Ε.Ε. δύναται να αναθεωρεί τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή και προς τούτο οι χρήστες/ επισκέπτες οφείλουν να τους ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές.

Οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Ε.Α.Ε.Ε. χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και χωρίς να απαιτείται η παροχή εκ μέρους τους οποιουδήποτε προσωπικού τους στοιχείου. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η πρόσβαση μέσω ειδικών κωδικών των εξουσιοδοτημένων από τις εταιρίες-μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. και λοιπούς συνδρομητές προσώπων στην πλατφόρμα που διατίθεται στον παρόντα ιστότοπο με σκοπό την άντληση Εγκυκλίων και εν γένει ανακοινώσεων της Ε.Α.Ε.Ε. που αυτή εκδίδει στο πλαίσιο της επιδίωξης των καταστατικών της σκοπών και των παρεχόμενων προς τις εταιρίες-μέλη της και συνδρομητές υπηρεσιών. Προς τούτο, η Ε.Α.Ε.Ε., αφού λάβει τη σχετική συγκατάθεση, συλλέγει μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τη χορήγηση του κώδικα πρόσβασης και τα τηρεί για όσο χρόνο η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει.

Ωστόσο, η Ε.Α.Ε.Ε. μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών των σελίδων του δικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση Διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να αναγνωρίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου της Ε.Α.Ε.Ε. μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Ο επισκέπτης μπορεί να αρνηθεί τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή του, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου. Ως εκ τούτου μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει τα cookies στον παρόντα ιστότοπο επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους: Δέχομαι / Διαφωνώ. Όταν ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο, συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.Ο επισκέπτης μπορεί να ελέγξει ή και να διαγράψει τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες του.

Η Ε.Α.Ε.Ε. δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί αποθηκευμένα δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπού της σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή του ιστότοπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη τυχόν προσωπικού του στοιχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του, περιορισμό ή τη διαγραφή του (e-mail akir@eaee.gr, τηλ. 2103334223, fax 2103334299 ).

Επικοινωνία και λοιποί όροι

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της πλατφόρμας από τον επισκέπτη/ χρήστη αυτής, θα επιλύονται κατ’ αρχήν φιλικά, εάν όμως τούτο δεν καταστεί εφικτό, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Ηλεκτρονικά μηνύματα

Ο παρών ιστότοπος διαθέτει επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/ επισκέπτη. Όταν αποστέλλεται ένα τέτοιο μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για να σταλεί ενδεχομένως απάντηση.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας